Depunerea dosarelor pentru obținerea BURSEI SOCIALE în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022

Informații utile:

⏵ Calendarul de transmitere a documentelor în format electronic la adresa decanat@rei.ase.ro

14-18 februarie (până la ora 13.00) – studenții din anul I, studii universitare de licență

14-18 februarie, respectiv 21-25 februarie (până la ora 13:00) – studenții din anii II și III, studii universitare de licență și anii I și II, studii universitare de masterat.

⏵ Structură dosar

1. Cerere tip pentru bursa socială și medicală ( http://us.ase.ro/…/Cerere-bursa-sociala-sau-medicala.pdf );

2. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți sau alte persoane majore din familie (inclusiv studentul) nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;

3. Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, dacă este cazul;

4. Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei;

5. Cupon de pensie/alocație (inclusiv pentru cele de urmaș sau invaliditate);

6. Cupon de șomaj, dacă este cazul;

7. Adeverință de la Primărie care să ateste că nu sunt încasate venituri din urma unor terenuri. Daca se obțin venituri, să fie specificat în adeverință suma netă pentru ultimele trei luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliul în mediul rural;

8. Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru toți membrii majori, inclusiv studentul);

9. Adeverințe eliberate de școală/universitate în cazul burselor obținute de frații solicitantului, dacă este cazul;

10. Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română, nu domiciliază în România şi/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe proprie răspundere. Studentul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa decanat@rei.ase.ro copia documentului doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau echivalentul acesteia în raza căreia locuieşte. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate.

⚠ Observații:

Adeverințele de salariat trebuie să specifice salariul net pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.

Cupoanele de pensie, șomaj sau alocație trebuie să fie pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.

⏵ Structură dosar pentru obținerea bursei medicale

1. Cerere tip pentru bursa socială și medicală ( http://us.ase.ro/…/Cerere-bursa-sociala-sau-medicala.pdf );

2. Adeverință medicală emisă și vizată de dispensarul studenţesc prin care se atestă că studentul suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat;

3. Copii ale actelor de identitate pentru toți membrii familiei (inclusiv studentul).

Documente utile:

⏵ Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022

https://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2021-2022/

Calendarul studentului 2021-2022

https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2021-2022/