Concurs Gradatii Merit

Concurs gradatii de merit 2017

Raspuns la Contestatiile depuse. Afisat astazi, 23.10.2017 ora 19:00

Raportul comisiei de evaluare a candidaturilor pentru gradatia de merit (Afisat azi, 18.10.2017, ora 15:00)

Dosare înscrisi 12.10.2017 (Afisat azi, 12.10.2017, ora 12:00)

Va comunicam ca în perioada 09-11 octombrie 2017 are loc înscrierea la concursul pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic. Componenta dosarului de concurs este urmatoarea:

 • Pagina de garda (se vor preciza numele si prenumele candidatului, facultatea, departamentul si gradul didactic);

 • Opis;

 • Cerere de înscriere la concurs, semnata de candidat, care include o declara?ie pe propria raspundere privind veridicitatea informa?iilor prezentate în dosar;

 • Raport de autoevaluare, în format tiparit ?i electronic, care cuprinde activita?ile profesionale/?tiin?ifice structurate în conformitate cu Anexa 2 - pe domenii (pentru fiecare articol/carte/citare/realizare profesionala/contributie mentionata se va preciza link-ul unde poate fi gasita sau numarul anexei din dosar), precum ?i activitatile referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunita?ii academice, structurate în conformitate cu Anexa 3.

   

  Criterii obligatorii de participare la concurs:

 • contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

 • vechime în ASE de minimum 5/ 3ani (asisten?i);

 • îndeplinirea standardelor minimale prevazute în Anexa 2 pe domenii;

 • fara sanctiuni disciplinare în ultimii 5 ani/3ani (asisten?i) sau sanc?iuni neradiate în condi?iile legii.

   

  Evaluarea dosarelor de catre comisia de concurs se face prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 •         Verificarea componentei dosarului de concurs;

  • Verificarea îndeplinirii standardelor minimale în conformitate cu criteriile din Anexa 2 pe domenii (pentru întreaga cariera).

   Comisia verifica dovezile furnizate de catre candida?i, activitatea de cercetare prin proiecte la DMCI si valideaza modul de calcul al punctajului.

   Pentru articolele publicate în reviste cotate Web of Science, cu factor de impact nenul, se ia în calcul factorul de impact din momentul publicarii sau depunerii dosarului de concurs (dupa caz), conform Journal Citation Reports – Clarivate Analytics (JCR).

  • Verificarea punctajului ob?inut de candidat pentru activitatea profesionala / ?tiin?ifica desfa?urata în ultimii 5 ani, începând cu anul 2012 ?i pâna în prezent /3 ani, începând cu anul 2015 (asisten?i), cu urmatoarele precizari:

  • la calcularea punctajului pentru criteriul Recunoa?terea impactului activita?ii ?tiin?ifice, numarul de citari se limiteaza la 10;

  • punctajul suplimentar luat în calcul la evaluarea candida?ilor nu poate depa?i valoarea punctajului de baza  ob?inut în ultimii 5 ani / 3 ani (asisten?i).

   Candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare primeste 50 puncte merit, iar ceilalti candidati primesc un numar de puncte merit proportional cu punctajul primului clasat;

  • Calculul punctajului aferent activitatilor referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunitatii academice, conform Anexei 3. Candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare primeste 50 puncte merit, iar ceilalti candidati primesc un numar de puncte merit proportional cu punctajul primului clasat;

Declararea de date false atrage descalificarea imediata a candidaturii de catre Comisia de concurs.
Procedura operationala PO 220 este disponibila la adresa:

(Postat 09.10.2017)

 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference Future of Europe 2017

16-17 November 2017 (click here for details)