IMPORTANT: Alegere tema pentru lucrarea de licenta si disertatie 2018 / Choosing your graduation or dissertation topic for 2018

(RO,  see English below)

Studentii vor completa  urmatoarea cerere (RO), o vor semna si o vor depune la secretariatul facultatii pâna la data de 1 noiembrie 2017.

Instructiunile de completare corecta a cererii se gasesc în formularul respectiv. Nu sunt acceptate cereri în alt format.  

Obligatoriu, se va completa si formularul : https://goo.gl/forms/T8qB088Z0dX7b44L2 

Tematica pentru examenul de licenta 2018 la programele de licenta de „Economie si afaceri internationale” poate fi descarcata de aici.

Pentru programul de „Limbi moderne aplicate”,  tematica poate fi descarcata aici.

Pentru programele de masterat, tematica pentru disertatie 2018 poate fi descarcata de aici

 Studentii care se afla la programe de mobilitate internationala vor completa cererea, o vor semna, o vor scana si o vor trimite on line la adresa: roxana.voicu@rei.ase.ro. Acordul conducatorului stiintific poate fi atasat ca fwd la mail.

Absolventii promotiilor anterioare (fara examen de licenta sau disertatie) vor alege temele de licenta sau disertatie în aceleasi conditii ca si promotia curenta. 

NOTA: Studentii pot propune  si alte teme, în afara temelor cadru afisate. Pentru a fi aprobate, aceste teme trebuie sa întruneasca doua conditii cumulativ: sa fie consistente cu competentele oferite de programul de licenta absolvit de catre student si sa fie acceptate de catre profesorul coordonator (prin semnatura pe cererea de alegere a temei). Întrucât, la acest moment, sunt afisate teme cadru, definitivarea titlului lucrarii va fi facuta împreuna cu coordonatorul stiintific repartizat pâna la finele semestrului I al anului universitar 2017-2018. Solicitarea schimbarii de titlu va fi adresata în scris secretariatului facultatii.

(EN)

The students will fill in the following form (EN) , sign it and submit it to the faculty secretariat by November 1, 2017. Instructions for correct completion of the application can be found in the form. Requests in a different format are not accepted.  It is also mandatory to fill in the form: https://goo.gl/forms/T8qB088Z0dX7b44L2

 

The topics for the 2018 graduation exam for the "Economics and International Business" undergraduate programs (Romanian and English) may be downloaded from here.

For the "Modern Applied Languages" program, the topics may be downloaded here .

For the graduate (master) programs, the topics may be downloaded from here.  

 

Students who are in international mobility programs will complete the application, sign it, scan it, and send it online at: roxana.voicu@rei.ase.ro. The agreement of the coordinating professor may be attached as fwd to the mail.

 

Graduates from previous years (without a graduation or dissertation exam) will choose their topics under the same conditions as the current graduating year. 

 

NOTE: Students may also propose other topics outside the ones displayed. To be approved, these themes have to meet two cumulative conditions: be consistent with the competencies offered by the study graduate program and be accepted by the coordinating teacher (by signing the application for the choice of the topic).

Since at this moment the topics are being approved, the title of the paper will be finalized together with the scientific coordinator assigned until the end of the first semester of the academic year 2017-2018. The request for change of title will be addressed in writing to the faculty secretariat.

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)